Calea Floresti nr.145
0264 - 207.400
08:00 - 18:00

Termeni și condiții generale

 

1.DEFINIȚII

Locatorul  autovehiculului –  SC  AUTOWORLD  SRL,  cu  sediul  in  CLUJ-NAPOCA,  Calea  Floresti,  Nr.  145,  numar  de ordine in Registrul Comertului J/12/3388/1991, Cod Unic de Inregistrare  225615,  cont  nr. RO28 BACX 0000 0004 3002 0310  deschis  la  Unicredit  Bank  Cluj-Napoca,  reprezentant  legal  D-nul  Mezei  Ioan, telefon: 0264-207400/ 0264-502600, fax 0264-207447/  0264-502602, email: sharetoo@autoworld.ro denumita in continuare “Prestator”

Persoana care închiriază identificată în condițiile specifice = „Beneficiar” (astfel denumita in continuare)

Condiții specifice clauzele contractului  de închirere încheiat asumate prin semnătură de către părți și care cuprind datele Beneficiarului, datele autovehiculului, durata de închirere, tariful, datele conducătorului auto, garanție

Autoturism/ Autovehicul – reprezinta auvehiculul descris condiții specifice

Rezervare – exprimarea în scris (personal sau prin mijloace de comunicare la distanta) a intenției Beneficiarului de a încheia contractul de închiriere auto cu indicarea perioadei și a tipului autovehiculului în condițiile contractuale și de preț utilizate de Beneficiar urmată de confirmarea de către Beneficiar a disponibilității autovehiculului

Teritoriul – teritoriul pe care poate fi utilizat autovehiculul și care este teritoriul României cu excepția cazului în care nu se stabilește în scris și expres că teritoriul este Uniunea Europeană

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul prezentului contract consta în darea în folosința de către Prestator către Beneficiar a Autovehiculului cu caracteristicile detaliate în condițiile specifice de închiriere, în condițiile contractuale mai jos stabilite.

2.2. La  solicitarea  Beneficiarului  și  în  limita  disponibilității  Prestatorului,  se  vor  putea furniza, contra cost, odată cu autovehiculul dispozitive ori echipamente speciale cum ar fi scaun pentru copii, suporți, etc..

3. DURATA CONTRACTULUI

Autovehiculul se închiriază pentru perioada specificată în condițiile specifice de închiriere.

Fracțiunile de zi se vor considera zile întregi în ceea ce privește stabilirea prețului de închiriere.

 1. PREDAREA AUTOVEHICULULUI. RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI.

4.1.Predarea către Beneficiar a autovehiculului va fi realizată în Cluj-Napoca, str. Calea Floresti Nr. 145 sau Calea Turzii Nr. 249 la sediul Service Volkswagen sau Service Audi.

Părțile  pot  conveni  ca  predarea  autovehiculului  de  către  Prestator Beneficiarului să aibă loc într-o altă locație pe teritoriul României însă numai dacă s-a convenit astfel în scris și sub condiția  plății  unei  taxe  suplimentare  de  comun  acord  convenite. In  acest  caz  se  încheie un acord scris de predare care menționează locația, data și ora de predare precum și taxa suplimentară de plată pentru predarea în acestă locație.

4.2 La predarea  autoturismului  către Beneficiar se va semna rubrica aferentă din condițiile specifice și se vor menționa în mod obligatoriu toate eventualele avarii, zgârieturi, lovituri sau abateri de la planeitate ale caroseriei,  orice fisuri sau imperfecțiuni ale geamurilor, farurilor ori stopurilor autovehiculului, orice lipsuri din dotarea autovehiculului, orice rupturi sau pete ale materialelor din interiorul autovehiculului.

Cu ocazia predării  autovehiculului  către  Beneficiar  se  predă  și originalul certificatului de înmatriculare și a poliței RCA. Prin semnarea procesului verbal de primire predare Beneficiarul atestă că a intrat în posesia originalului acestor acte, fără să fie necesară nicio mențiune suplimentară.

Autovehiculul se predă cu rezervorul de carburant plin cu excepția cazului în care se specifică altfel în condițiile specifice

4.3 Beneficiarul se obligă să restituie autovehiculul la data și ora menționate în Condițiile specifice în locul din care acesta a fost preluat.

In ipoteza în care Beneficiarul nu va restitui autovehiculul la ora și data convenită va plăti un tarif suplimentar de 25 RON/oră de întârziere (TVA inclus), iar după o întârziere mai mare de 2 ore va plăti taxa aferentă unei zi de închiriere.

Cu excepția cazului în care nivelul de carburant nu este  consemnat  ca  fiind mai mic în fișa client, autovehiculul se restituie cu rezervorul de carburant plin. In cazul în care se constată la restituirea autovehiculului că acesta nu are rezervorul plin (sau la nivelul menționat în condiții specifice), Beneficiarul va achita o taxă de 500 RON (TVA inclus). Restituirea autovehiculului se va considera a fi avut loc doar in urma semnării rubricii aferente din condițiile specifice.

5.  PRETUL CONTRACTULUI

5.1 Tarifele sunt cele menționate în condițiile specifice.

Pentru  stabilirea  distantei  parcurse  de  catre  Beneficiar  cu  autovehicolul inchiriat se va avea in vedere diferenta dintre numarul de km parcursi astfel cum acestia sunt indicati de catre instrumentele  de  bord  la  momentul  restituirii  autovehiculului  catre  Prestator  si  numarul  de  km  parcursi  astfel  cum  acestia  sunt indicati de aparatele de bord la momentul predarii autoturismului catre Beneiciar in vederea folosirii.

Pentru deplasarile in strainatate, tarifele de inchiriere se majoreaza cu 10% . Depozitul de garantie in cazul deplasarilor in strainatate este in valoare de 300 Eur (TVA inclus).

Pentru  fiecare  persoana  împuternicita  de  către  Beneficiar  sa  conducă  autovehiculul,  Prestatorul  va  putea  percepe o taxa intre 70 si 125 RON (TVA inclus) ținând cont de vârsta și experienta  împuternicitului ca și conducător auto.

5.2  Plata pretului se va efectua in lei,  cel  tarziu  in  momentul incheierii contractului. Atunci când Beneficiarul depășește limita maxima de km, diferenta se va achita la momentul predarii autovehiculului de catre Benefciar catre Prestator.

5.3 Prin depasirea  termenelor  de  plata  Beneficiarul  este  de  drept  in  intarziere  fiind obligat la plata in favoarea Prestatorului a unei penalitati in valoare de 2%/zi de intarziere aplicata asupra valorii debitului restant, pana la plata integrala a debitului, valoarea penalitatilor putand depasi suma la care se aplica.

 1. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1 Obligatiile AUTOWORLD

6.1.1 Sa  transmita  Beneficiarului  dreptul de folosinta asupra autovehicolului ce face obiectul contractului  pentru durata si în limitele convenite,

          intrunind toate conditiile tehnice de  folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defecte si lipsuri.

6.1.2. Sa  remita  Beneficiarului  autovehiculul  ce  face  obiectul  prezentului  contract  împreuna  cu toate documentele necesare pentru utilizarea

           lui si conducerea lui pe drumurile  publice  conform  legii  (copie  dupa  cartea  de  identitate,  certificat  inmatriculare,  asigurare,  etc) precum si

toate celelalte dotari corespunzatoare (trusa medicala, cric, triunghiuri  reflectorizante etc.), ce vor fi inventariate in procesul verbal de predare-

primire.

6.1.3 Sa asigure taxa de drum datorata în Romania (rovigneta), polita RCA pentru autovehiculul inchiriat, precum si polita de asigurare CASCO

          contra accidentelor si contra furtului în conditiile convenite cu Beneficiarul.

6.1.4 Sa informeze beneficiarul asupra faptului daca autoturismul este prevazut su nu cu sistem de monitorizare prin GPS

  6.2 Obligatiile Beneficiarului

6.2.1. Autovehiculul poate fi condus numai de  persoane  care  au implinit 18 ani, detin un permis de conducere valabil si care a fost dobandit de cel

          putin 1 an. În cazul rezervarilor  de autovehicule efectuate  prin  mijloace  de  comunicare  la  distanta,  Prestatorul  isi  rezerva  dreptul  de  a   anula

rezervarea la propria lui discretie, daca ulterior se dovedeste ca  Beneficiarul nu îndeplineste conditiile impuse de lege sau prezentul contract.

 6.2.2. Autovehiculul poate fi condus numai  de  persoane  care detin un permis de conducere international, atunci cand acesta este emis de un stat

          in care condusul autovehiculelor  are loc pe partea dreapta a carosabilului sau atunci cand permisul emis de un stat in care nu se foloseste alfabetul

latin.

6.2.3 Beneficiarul are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte permisul de conducere in original, actul de identitate si un card de credit.

6.2.4. Autoturismul poate fi condus numai pe drumuri publice.  Atunci  cand  autovehiculul  va  fi  condus  de  catre o alta persoana decat Beneficiarul

          sau atunci cand mai mult de o  persoana va conduce autovehiculul inchiriat, aceste persoane vor fi expres nominalizate intr-o anexa la prezentul

contract si fiecare dintre acestea vor trebui sa indeplineasca  conditiile enumerate mai sus. In niciun caz Beneficiarul nu are dreptul de a incredinta

sau subinchiria autovehiculul tertelor persoane.

6.2.5 Beneficiarul nu are dreptul de a se deplasa in afara Teritoriului fara acordul prealabil scris al Prestatorului. Deplasarea în afara României va

          avea loc doar in baza imputernicirii  necesare  pentru  trecerea  frontierei  acordate  de  catre  Prestator Beneficiarului. In niciun caz Beneficiarul nu

va putea sa se deplaseze cu autovehiculul in afara granitelor Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European. In  cazul  incalcarii  prevederilor

prezentului articol, Beneficiarul va suporta personal costurile pentru toate avariile aduse vehiculului, toate prejudiciile cauzate Prestatorului iar in

cazul furtului sau distrugerii autovehiculului, Beneficiarul va achita Prestatorului intreaga sa valoare de nou.

6.2.6 Beneficiarul se obliga sa depuna o garantie in valoarea specificata in condițiile specifice, in numerar, prin carte de credit sau prin alte instrumente

          de plata acceptate de prestator.

          6.2.7 Beneficiarul este obligat sa sisteze calatoria si sa anunte reprezentantii S.C. AUTOWORLD S.R.L., in cazul in care constata aspecte sau semne

           de functionare defectuoasa a autovehiculului,  care  pot  periclita  starea tehnica a masinii si siguranta in circulatia rutiera. In situatia nerespectarii

acestei obligatii Beneficiarul este obligat sa suporte in intregime  contravloarea reparatiilor si a oricaror altor daune produse. Din valoarea totala a

daunelor se va scadea contravaloarea garantiei, daca a ceasta nu a fost folosita pentru acoperirea altor prejudicii.

6.2.8 Beneficiarul nu are dreptul sa angajeze reparatii sau alte lucrari la autovehiculul inchiriat fara aprobarea scrisa a reprezentantilor prestatorului.

          Reparaţiile ce se vor efectua la autovehiculul  inchiriat  pot  fi executate numai de catre un service auto agreat de catre SC Autoworld SRL. Sumele

platite pentru reparatii ce nu ii sunt imputabile Beneficiarului, se decontează de catre Prestator pe baza documentelor ce atesta efectuarea reparatiilor

(factura fiscala, chitanta, deviz cu datele S.C. AUTOWORLD. S.R.L.)

6.2.9 Beneficiarul  este  obligat  sa  nu  efectueze  nici  o  inteventie  de  nici o natura asupra autoturismului fiind obligat a-l restitui in starea in care

          acesta a fost predat la momentul incepererii contractului. In cazul in care Beneficiarul incalca prezenta clauza, acesta este obligat sa suporte toate

costurile pentru aducerea autovehiculului in starea initiala.

6.2.10 In cazul implicarii intr-un accident sau al lovirii autovehiculului, Beneficiarul are obligatia de a anunta atat Prestatorul cat si organele de politie,

          de a efectua toate demersurile  si da obtine actele doveditoare prevazute de lege pentru reparatie.

6.2.11 Autoturismul va fi predat catre Prestator exact asa cum a fost preluat, alimentat cu aceeasi cantitate si tip de carburant, curat interior si exterior,

          in caz contrar Beneficiarul va suporta costurile in acest sens.

6.2.12 Este  interzisa  utilizarea  autovehiculului  in  scopuri  comerciale (cu  exceptia  cazurilor  in  care  partile  convin  altfel),  activitati  de  tractare,

          impingere,  concursuri,  curse, antrenamente, transport de substante sau materii periculoase, activitati ilegale. Transportul de animale de companie

se  va  putea  efectua doar in custi speciale. Este de asemenea  interzis fumatul in interiorul autovehiculului.

6.2.13 Beneficiarul are obligatia de a restitui autovehiculul la finalizarea duratei contractuale, de a preda Prestatorului cheia si toate documentele si

          obiectele preluate sub inventar si ulterior de a semna Procesul verbal de restituire.

6.2.14 Beneficiarul are obligatia de a achita taxa de fransiza in caz de dauna totala ori furt al autoturismului, in conditiile detaliate la art 7.2.

6.2.15 Beneficiarul  este  singurul  raspunzator  pentru achitarea taxelor de drum (cu exceptia RoVignetei), a carburantului, a amenzilor si sanctiunilor

          pentru nerespectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legilor nationale în vigoare.

6.2.16 Beneficiarul  va  utiliza  responsabil  și  în  acord  cu  legislația  aplicabilă autovehiculul și îl va întreține pe perioada închirerii ca un bun

          proprietar în mod atent și responsabil.

Copii vor fi transportați numai cu scaun adecvat.

Incalcarea oricareia dintre clauzele prezentului articol da dreptul Prestatorului de a retine partial sau integral garantia achitata de Beneficiar.

7.  ASIGURAREA AUTO

7.1.  Asigurarile cuprinse  in  acest contract sunt: raspunderea civila (RCA – obligatorie), asigurarea CASCO contra accidentelor si contra furtului. Acestea sunt valabile numai pe teritoriul Romaniei, valabilitatea putand fi extinsa si pentru strainatate la cererea clientului, pe baza unui acord prealabil și contra cost.

7.2. Beneficiarul  declara  ca  i-a  fost  adus  la  cunostinta  faptul  ca  asigurarea  CASCO  de care beneficiaza autovehiculul cuprinde o clauza de fransiza astfel cum este menționat în condițiile specifice. In situatia avarierii ori a furtului autovehiculului în perioada de derulare a prezentului contract Beneficiarul este obligat sa suporte in intregime contravaloarea fransizei astfel  cum  aceasta  este  individualizata  prin  contractul  de  asigurare  de  care  beneficiaza autovehiculul, urmand ca plata acestei sume sa fie efectuata de catre Beneficiar in favoarea Prestatorului  ori  a  asiguratorului  indicat  de  catre  Prestator.  Plata  se  va  efectua  pe  loc la retrunarea autovehiculului, Beneficiarul fiind de drept in intarziere prin expirarea termenului prevazut mai sus.

7.3. Asigurarile nu includ si nu sunt valabile in urmatoarele cazuri:

 • avarierea partii inferioare a autoturismului – sasiu, bloc motor etc. – prin actiune deliberata sau neglijenta,
 • avarierea jantelor sau pneurilor necauzata de accident,
 • conducerea autoturismului de catre o alta persoana decat cele trecute in contract contract/anexa
 • pierderea cheilor, actelor masinii
 •   deteriorarea vizibila a habitaclului
 •   avarierea sau pierderea optionalelor inchiriate (trusa medicala, cric, GPS, Suport echipament sportiv, scaun copii)
 • alimentarea autovehiculului cu carburantul gresit
 •   ● deteriorarea autovehicululi ca urmare a fumatului in interiorul acestuia ·     ● conducerea sub influenta alcoolului, a drogurilor etc.
 • ● nu includ asigurarea pentru persoanele si bagajele aflate in masina.

Prezentul articol  se  aplica  si  in  situatia  in  care  autoturismul  este  condus  de  catre  persoanele imputernicite de catre Beneficiar ca avand permisiunea de a conduce autoturismul pe perioada  duratei  de  inchiriere.  De  asemenea,  in  cazurile  aratate  mai  sus, Beneficiarul, respectiv, celelalte persoane titulare ale contractului sunt pe deplin raspunzatoare de daunele produse autoturismului.

8.  GARANTIA

8.1 Pe  perioada  inchirierii  clientul  va depune o garantie in suma specificata in contract, in numerar, achitata prin carte de credit sau prin alte instrumente de plata acceptate de prestator. Garantia serveste  pentru  acoperirea  pagubelor  produse  autovehiculului  din  vina Beneficiarului precum și pentru plata sumelor care cad în sarcina Beneficiarului în caz de întârziere la restituire, intârzieri de plată, predare fără rezervorul de carburant plin, lipsuri sau avarii sau nerespectarea condițiilor de întreținere.

8.2. Pestatorul  are  dreptul  sa  retina toate sumele neachitate de catre Beneficiar (sume restante datorate pentru folosinta autovehiculului, pentru daunele produse acestuia in urma unei coliziuni, accident  sau  nerespectarea  conditiilor  de  intretinere  a  autoturismului,  restituirea  acestuia fara carburant, amenzi sau alte penalitati sau taxe) din garantia prevazuta si daca acesta e neindestulatoare, direct de pe  cartea  de credit a Beneficiarului precum si in orice alt mod permis de lege, urmand ca Beneficiarului sa i se transmita o chitanta in acest sens. Daca retinerea sumelor in acest mod nu este posibila, Prestatorul va apela la mijloacele legale pe care le are la dispozitie pentru recuperarea debitelor.

8.3 Raspunderea  beneficiarului  pentru  pagube  nu  se  limiteaza  la  suma  achitata cu titlu garantie putand depasi aceasta valoare. Intiderea prejudiciului cauzat autoturismului de catre beneficiar se va calcula de catre un reprezentant al  Prestatorului  pe  baza  pretului  de catalog a componentelor avariate si costul manoperei. De asemenea, garantia va putea fi utilizata partial ori total de catre Prestator in vederea  acoperirii  sumelor  de  plata restante datorate de catre Beneficiar pentru folosinta autovehicului cat si pentru acoperirea sumelor datorate de Beneficiar pentru nerespectarea prevederilor art. 7.3.

8.4 Beneficiarul este  obligat  sa  achite  in  favoarea  Prestatorului  suma  aferenta  garantiei  inainte  de  data  predarii  autoturismului,  Prestatorul  avand  dreptul  de  a  refuza predarea autoturismului in situatia in care Beneficiarul nu face dovada platii garantiei.

8.5 Garantia se restituie Beneficiarului la momentul semnarii Procesului  verbal de predare primire a autovehicului în cazul în care a fost achitată numerar. In cazul in care exista indicii ca autovehiculul a suferit daune iar acestea nu pot fi estimate imediat,  nu  sunt  vizibile  sau  nu  pot  fi  identificate  pe  loc, garantia se va restitui dupa efectuarea unei evaluari si verificari a  autovehiculului. Daca in maximum 48 h de  la  predarea  vehicului  catre  Prestator  nu  se  identifica  nicio  dauna, garatia se restituie Beneficiarului. In acest sens se va face mentiune in Procesul verbal de predare-primire.

In cazul în care garanția a fost blocată în contul Beneficiarului acesta va fi deblocată în maxim 15 zile.

9. AVARIEREA AUTOVEHICOLULUI

In cazul implicarii intr-un accident sau al lovirii autovehiculului, Beneficiarul are obligatia de a anunta de indata atat Prestatorul cat si organele de politie.

Beneficiarul are obligatia de a efectua toate demersurile si de a obtine toate actele doveditoare prevazute de lege pentru reparatie (completarea constatarii amiabile, obtinerea asigurararii autoturismului  implicat  in  accident, obtinerea Procesului verbal de constatatare a politiei, a Autorizatiei de reparatie etc).

Este exclusa orice  raspundere  a  Prestatorului  pentru  evenimentele  care  au  loc  pe  durata de timp in care autovehiculul se afla in posesia Beneficiarului. Beneficiarul va suporta toate costurile  aferente  prejudiciilor  cauzate  de  Beneficiar  din  culpa  sa,  cele  cu autor necunoscut precum si orice alte de daune care nu sunt acoperite prin contractul de asigurare valabil incheiat de catre Prestator.

10. PRELUNGIREA/ MODIFICAREA CONTRACTULUI

10.1 Durata  contractului  poate  fi prelungita prin telefon sau e-mail cu cel mult 24 de ore și numai dacă Prestatorul acceptă expres acestă prelungire. In cazul in care Beneficiarul doreste prelungirea contractului, fie Beneficiarul sau un delegat al acestuia se va prezenta in vederea modificarii contractului si pentru a platii diferenta de pret, fie modificarea contractului va avea loc prin fax sau e-mail insa diferenta de pret se va achita de indata prin transfer bancar. Pretul in cazul prelungirii se achita in aceleasi conditii ca si pretul agreeat initial.

10.2 In cazul in care clientul  intarzie  cu  restituirea  autovehiculului mai mult de 24 de ore fara sa fi anuntat Prestatorul si/sau fara a fi achitat diferenta de taxa de inchiriere, prestatorul va proceda automat si fara punere in intarziere la anuntarea organelor competente (politie, companie de asigurare) si nu va restitui garantia.

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1.  Contractul încetează numai prin predarea autovehiculului.

11.2.  Pentru  anularea  unei  rezervari  Beneficiarul  este  obligat  sa  anunte Prestatorul in scris cu minim 48 de ore inainte de momentul inceperii inchirierii. In cazul anularii unei rezervari  Prestatorul isi rezerva dreptul de a retine o taxa de anulare reprezentand contravaloarea unei zile de inchiriere.

11.3.  In cazul in care Beneficiarul omite sa  instiinteze  Prestatorul  cu privire la anularea rezervarii, insa cu toate acestea nu se prezinta pentru a prelua autovehiculul, Prestatorul poate la discretia sa sa perceapa o penalitate care nu poate fi mai mare decat valoarea integrala a tarifului convenit initial.

11.4  Beneficiarul nu poate refuza sub  nici  un  motiv  predarea autoturismului catre Prestator la sfarsitul perioadei de inchiriere, nefiind in drept a invoca vreun drept de retentie ori de alta natura asupra acestuia. In ipoteza in  care  autoturismul  nu este predat catre Prestator la expirarea termenului de inchiriere, ori Beneficiarul refuza predarea autoturismului catre Prestator, acesta are dreptul de a  intra  in  posesia  bunului  proprietatea  sa  prin  orice  mijloace  aflate  la  dispozitie, chiar fara concursul instantelor de judecata, executorului judecatoresc ori alte autoritati publice.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

12.1. Autoworld SRL prelucreaza doar datele personale pe care Dvs. le furnizati personal in cadrul acestui contract sau datele care au caracter public si doar in scopul executarii prezentului contract sau pentru a face demersuri la cererea Dvs. inainte de incheierea contractului.

Pentru prelucrarea in scopuri care exced relatiei contractuale: in cazul in care doriti sa fiti informat cu privire la eventuale campanii desfasurate in scopuri publicitare, promoționale sau statistice pentru optimizarea gradului de satisfacție a clienților, datele Dvs. vor fi prelucrate doar în baza consimtamantului Dvs. declarat in mod explicit prin acordul de consimtamant.

12.2 Autoworld SRL prelucreaza o parte din datele Dvs. personale cu sprijinul unor societati partenere specializate (agentii de marketing si societati de sondare a opiniei, firme care asigura mentenanța site-ului), care acționeaza pe baza instuctiunilor primite de la AUTOWORLD S.R.L.

Lista destinatarilor poate fi accesata la link-ul https://www.autoworld.ro/protectia-datelor.Nu transferam datele Dvs. personale catre state terte care nu ofera garantii adecvate.

12.3 Datele Dvs. personale vor fi stocate pe intrega perioada contractuala și ulterior timp de 84 luni.

12.4 Aveti dreptul de a solicita oricand, accesul la datele cu caracter personal care va privesc, completarea, rectificarea, stergerea, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va retrage consimtamantul, de a va opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune plangere în fata autoritati de supraveghere.Pentru indeplinirea acestor cereri trebuie sa va adresati in vederea sesizarilor la adresa de email: protectiadatelor@autoworld.ro, si va vom raspunde solictarii Dvs., in cazul in care se dovedeste a fi intemeiata, in maxim 30 de zile.

13. DISPOZITII FINALE

13.1 Contractului ii este aplicabila legea romana. Orice eventual litigiu va fi solutionat de instantele de judecata competente din Cluj-Napoca .

13.2  Beneficiarul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate prin prezentul contract si nerespectate la termen.